วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2563


  • วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมได้มีการชี้แจงแนวทางการการตีพิมพ์ เผยแพร่วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การติดตาม และเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา เพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษา โดยการประชุม จัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ #บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #โทร0 3532 2083 ,06 2651 0092 www.aru.ac.th/grad

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : May 17, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม