วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมการขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบั


  • วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมการขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการอบรม ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมอบรม วัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการและเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 3013 และผ่านระบบออนไลน์ Zoom

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : May 07, 2022



แฟ้มภาพกิจกรรม