วันที่ 23 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course)” อบรมผ่านระบบออนไลน์


  • วันที่ 23 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course)” อบรมผ่านระบบออนไลน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. พัชราภรณ์ สุดชาฎา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Apr 27, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม