วันที่ 23 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย ให้กับนักศึกษาปริญญาโท


  • วันที่ 23 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย ให้กับนักศึกษาปริญญาโท โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พงระภี ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายการอบรม วัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและจัดทำวิทยานิพนธ์ให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง 31113 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Apr 23, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม