วันที่ 5 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ได้ดำเนินการ สอบชื่อเรื่องและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสัง


  • วันที่ 5 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ได้ดำเนินการ สอบชื่อเรื่องและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม รุ่นปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นางสาวพลอยริญญา ภัทรอิ่มอ้วน พันเอกพิเศษกิติพงษ์ ศรีนันทลักษณ์ ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ธานีรัตน์ นายศักดิ์ชัย เจริญพร โดยมีคณะกรรมการสอบประกอบด้วย ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ อาจารย์ ดร.ปัณณธร หอมบุญมา และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จัดขึ้น ณ ห้อง3025 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผ่านระบบออนไลน์ zoom #บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #โทร0 3532 2083 ,06 2651 0092

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Apr 11, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม