วันที่ 30 มีนาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3


  • วันที่ 30 มีนาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 โดยมี ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม โดยในการประชุมมีการประชุมเกี่ยวกับ การสรุปปัญหา อุปสรรค์ ในการบริการจัดการเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา จัดขึ้น ณ ห้อง3025 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Mar 31, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม