วันที่ 23 มีนาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม


  • วันที่ 23 มีนาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระพิจารณาประกอบด้วย 1.ขอความเห็นชอบการนำเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 จำนวน 5 ราย (ครั้งที่ 1) 2.ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการสอบ เค้าโครงวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 1 ราย ได้แก่ ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ และกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ และสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 ราย ได้แก่ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 2.รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม 3.ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 4.ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 5.ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 6.ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) และ7.ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 ราย คือ นายจารุวัฒน์ มณีศรี นายธนบูลย์ ศรียานุเคราะห์ นางสาวสุภัชชา บัณฑิโต และนายประพันธ์ พรผุดผ่อง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอยุธยา –อาเซียน อาคารศรีอโยธยา(สำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Mar 23, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม