วันที่ 9 มีนาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2


  • วันที่ 9 มีนาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 โดยมี ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้อง3025 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Mar 09, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม