วันที่ 9 มกราคม 2565 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์


  • วันที่ 9 มกราคม 2565 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ เพื่อติดตามการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2562 โทร0 3532 2083 หรือ 06 2651 0092

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jan 09, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม