วันที่ 19 ธันวาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่อยู่ระว่างการจัดทำวิทยานิพนธ์


  • วันที่ 19 ธันวาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่อยู่ระว่างการจัดทำวิทยานิพนธ์ โดยมี ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วยกรรมการบริหารหลักสูตร เข้าร่วมประชุม ชี้แจงแนวทางการจัดทำวิทยานิพนธ์ พร้อมกับให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์แต่ละขั้นตอนใหเกับนักศึกษาในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้อง 3002 อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Dec 21, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม