งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประกาศรายชื่อบุคลากรที่ได้รับผลการประเมินในระดับดีเด่นและดีมาก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบการประเมิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

  1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  2. พนักงานมหาวิทยาลัย
  3. ลูกจ้างประจำ

รอบการประเมิน ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

  1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  2. ลูกจ้างประจำ