บริษัท แดน - ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด ได้เข้าพบเพื่อนำเสนอโครงการร้านอาหาร Serena และรับสมัครนักศึกษาทำงานในช่วงวันหยุด


  • เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. บริษัท แดน - ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด ได้เข้าพบเพื่อนำเสนอโครงการร้านอาหาร Serena และรับสมัครนักศึกษาทำงานในช่วงวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมอยุธยา - ฮอลันดา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับด้านการบริหาร การบริการ การสื่อสาร และด้านภาษาต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการทำงานต่อไปในอนาคต

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Mar 25, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม