บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)

ตามที่รัฐบาลได้จัดให้มีโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) หรือ บัตร 30 บาท รักษาทุกโรค ซึ่งเป็นโครงการรัฐบาลที่ทำเพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ โดยคนไทยทุกคนสามารถรับบริการรักษาโรคตามภูมิลำเนาของตน โดยภาครัฐจะให้ประชาชนลงทะเบียน กับโรงพยาบาลและรัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงพยาบาลตามจำนวนคน ซึ่งปัจจุบันการเข้ารับบริการผู้ป่วยสามารถยื่นบัตรประจำตัวประชาชนกับโรงพยาบาลที่ตนเองมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่

กองพัฒนานักศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาใหม่ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดและมาพักอาศัยอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอาจจะเกิดเจ็บป่วยจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หรือไม่สะดวกที่จะเดินทางกลับไปรักษาตัวยังภูมิลำเนาเดิม กองพัฒนานักศึกษาจึงอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา พร้อมทั้งประสานงานกับโรงพยาบาลในการย้ายสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ให้แก่นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(บัตรทอง) จะต้องนำหลักฐานเอกสารมายื่น ณ งานพยาบาล อาคารป่าตอง ชั้น 1 ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ


ผู้รับผิดชอบ : ธนาภรณ์ พานคำ   ตำแหน่งนักสุขศึกษา
ช่องทางการติดต่อ : โทร. 035-322080 หรือ 035-276-555 ต่อ 1823