งานนักศึกษาวิชาทหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร ทำหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลนักศึกษาวิชาทหาร ตั้งแต่ ปีที่ 2 - 5 ขณะที่ศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัย

สำหรับนักศึกษาที่ได้เข้ารับการศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษาเดิม และต้องการโอนย้าย จากสถานศึกษาเดิมมาศึกษาวิชาทหารต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้ดำเนินการ ดังนี้

1. นักศึกษาผู้สนใจศึกษาวิชาทหาร จะต้องสมัครตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น โดยจะประกาศให้ทราบในวันที่นักศึกษามารายงานตัวเป็นนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ผ่านทาง www.aru.ac.th/dsd และ www.facebook.com/dsd.aru

2. นักศึกษาวิชาทหารจะต้องติดต่อขอรับหนังสือรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (แบบ รด.2) ด้วยตนเองที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2

3. นักศึกษาวิชาทหารจะต้องเข้ารายงานตัวด้วยตนเอง ตามวัน เวลา สถานที่ที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารกำหนด

เอกสารหลักฐานประกอบการรายงานตัวเข้ารับการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 – 5 (กรณีโอนย้ายสถานศึกษา)

1. นักศึกษาวิชาทหารที่จบจากสถานศึกษาในสังกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรี

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
1.3 สำเนาบัตรนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 2 ฉบับ

2. นักศึกษาที่จบนักศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษาอื่น นอกพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรี

2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
2.3 สำเนาบัตรนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 2 ฉบับ
2.4 สำเนาใบสำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีล่าสุดที่จบ จำนวน 2 ฉบับ

หรือ ใบประกาศนียบัตรการจบการศึกษาวิชา

ทหารจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารในจังหวัดที่นักศึกษาศึกษาวิชาทหาร จำนวน 2 ฉบับ

สิทธิและการขอรับสิทธิต่างๆ

1. ในระหว่างที่เข้ารับการฝึกอบรมวิชาทหารอยู่ จะได้รับการยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในยามปกติ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

2. หากสำเร็จตามหลักสูตร จะได้รับสิทธิ์ดังนี้

ก. สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 รับราชการทหารกองประจำการ 1 ปี 6 เดือน แต่ถ้าร้องขอเข้ารับราชการกองประจำการ จะได้รับสิทธิรับราชการเพียง 1 ปี

ข. สำเร็จวิชาทหารชั้นปีที่ 2 รับราชการทหารกองประจำการ 1 ปี แต่ถ้าร้องขอเข้ารับราชการกองประจำการจะได้รับสิทธิรับราชการเพียง 6 เดือน

ค. สำเร็จวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ให้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วปลดเป็นทหารกองหนุนโดยมิต้องเข้ารับราชการในกองประจำการ

ผู้รับผิดชอบ : กิตติรัตน์ บุญล้ำ     ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ช่องทางการติดต่อ : โทร. 035-322080 หรือ 035-276-555 ต่อ 1832