สภานักศึกษา

สภานักศึกษา หมายถึง องค์กรนักศึกษาที่ทำงานเพื่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคน ในฐานะตัวแทนของนักศึกษาในการดูแลผลประโยชน์ของนักศึกษา ให้นักศึกษาทุกคนได้รับสิทธิและ ความเป็นธรรมต่างๆ ที่ควรได้รับจากมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่และทั่วถึง สภานักศึกษา มีหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา จัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินการกิจกรรมในรอบปีเสนอต่ออธิการบดี รวมไปถึงการพิทักษ์สิทธินักศึกษาให้ได้รับความยุติธรรมตามกฎหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัย

สภานักศึกษา

มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนี้

  1. กำกับและติดตามการดำเนินงานขององค์การนักศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ สภานักศึกษา
  2. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและงบประมาณประจำปีขององค์การบริหารนักศึกษา
  3. ตรวจสอบทรัพย์สินและการบัญชีขององค์การนักศึกษา
  4. ให้ข้อเสนอแนะต่อองค์การบริหารนักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ
  5. เสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับดำเนินกิจกรรมนักศึกษาหรือกิจกรรมอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อนักศึกษาโดยตรง
  6. วางระเบียบหรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภานักศึกษา ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ และคำสั่งของมหาวิทยาลัย
  7. แต่งตั้งคณะกรรมาธิการของสภานักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่สภานักศึกษามอบหมาย
  8. ขอเอกสารหรือข้อมูลและเชิญคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาหรือนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจงและให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของสภานักศึกษา
  9. ลงมติไม่ไว้วางใจคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาเป็นรายคนหรือทั้งคณะ

ผู้รับผิดชอบ : พรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ     ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ช่องทางการติดต่อ : โทร. 035-322080 หรือ 035-276-555 ต่อ 1842