การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร

นักศึกษา (ชาย) สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ที่ไม่ได้เรียนวิชาทหารตามหลักสูตร จะต้อง เข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ตามกฎหมายว่าด้วย การรับราชการทหาร แต่ถ้ากำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง และมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ก็สามารถกระทำได้ แต่เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วจะต้องไปตรวจเลือกทหารทันที

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอตามภูมิลำเนาทหารที่ระบุไว้ใน สด.9 ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคมของทุกปี (หากนักศึกษาตรวจพบว่าไม่มีรายชื่อที่ยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารไว้ ให้นักศึกษาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบทันที)

2. นักศึกษาต้องไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหาร ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในหมายเรียก สด.35 หากไม่ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหารตามที่ระบุไว้ในหมายเรียก สด.35 จะมีความผิดมาตรา 45 แห่ง พ.ร.บ.ราชการทหาร พ.ศ. 2497 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี

3. นักศึกษาจะต้องขอรับหมายเรียก สด.35 ของปีถัดไปทุกปีจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือมีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ นักศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร และจะต้องเข้ารับ การตรวจเลือกในปีนั้น

4. กรณีนักศึกษาย้ายสถานศึกษา ต้องแจ้งขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกับสถานศึกษาแห่งใหม่

5. นักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผัน เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว นักศึกษาต้องแจ้งมหาวิทยาลัย และที่ว่าการอำเภอตามภูมิลำเนาทหารของตนเองทราบ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

เอกสารประกอบการยื่นขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

1. ใบคำร้องขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนา สด.9 จำนวน 3 ฉบับ
3. สำเนา สด.35 จำนวน 3 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
6. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ
7. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
*** สำหรับนักศึกษาที่เคยผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารจากสถานศึกษาเดิมแล้ว ***
ให้ส่งเอกสารใหม่ทั้งหมดตามข้อ 1 – 7 และสำเนา สด.43 เพิ่ม จำนวน 3 ฉบับ

กำหนดส่งเอกสาร

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม–30 พฤศจิกายน ของทุกปี โดยติดต่อด้วยตนเองที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2

ผู้รับผิดชอบ : กิตติรัตน์ บุญล้ำ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ช่องทางการติดต่อ : โทร. 035-322080 หรือ 035-276-555 ต่อ 1832