องค์การบริหารนักศึกษา

องค์การบริหารนักศึกษา หมายถึง กลุ่มบุคคล ที่ได้มาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาให้มาทำหน้าที่แทนในการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา อันประกอบด้วยนายกองค์การบริหารนักศึกษา รองนายก องค์การบริหารนักศึกษา เลขานุการ เหรัญญิก ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และจริยธรรม ฝ่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา

มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนี้

  1. บริหารกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาตามข้อบังคับว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  2. ร่วมมือประสานงานและให้ความสะดวกในการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาทั้ง 4 คณะ และชมรมต่าง ๆ
  3. กำหนดนโยบาย จัดทำแผนโครงการและงบประมาณประจำปีการศึกษาขององค์การบริหารนักศึกษาเสนอต่อกองพัฒนานักศึกษา
  4. เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อกองพัฒนานักศึกษาทุกครั้งที่มีการประชุม
  5. เสนอชื่อคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ชมรม พิจารณาแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา
  6. อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบ : พรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ     ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ช่องทางการติดต่อ : โทร. 035-322080 หรือ 035-276-555 ต่อ 1842