งานพยาบาล

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้ความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่ ด้านสุขอนามัยของนักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษาจัดบริการแพทย์ (จิตอาสา) มาให้การตรวจรักษาและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ในวันพุธ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. พร้อมนักสุขศึกษา ปฏิบัติงานประจำ ห้องพยาบาลคอยให้บริการและปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักศึกษา โดยจัดให้บริการ ณ งานพยาบาล อาคารป่าตอง ชั้น 1

สำหรับนักศึกษาใหม่ (แรกเข้า) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดบริการตรวจสุขภาพให้แก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลโดยทีมแพทย์-พยาบาล จากโรงพยาบาล พร้อมแจ้งผลการตรวจสุขภาพให้นักศึกษาได้ทราบทุกคนด้วย

ผู้รับผิดชอบ : ธนาภรณ์ พานคำ     ตำแหน่งนักสุขศึกษา
ช่องทางการติดต่อ : โทร. 035-322080 หรือ 035-276-555 ต่อ 1826