ทุนการศึกษา (ทุนแบบได้เปล่า)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา

1. เป็นนักศึกษาภาคปกติ (ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 4)

2. เป็นผู้มีความประพฤติดี

3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20 ขึ้นไป

4. ขาดแคลนทุนทรัพย์

5. ช่วยเหลืองานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

6. ไม่เป็นนักศึกษาที่อยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาอื่นอยู่ ยกเว้นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และนักศึกษาที่ได้รับยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาจากโรงเรียนเครือข่ายการแนะแนวเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย

7. เป็นนักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และเป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัย

หลักฐานในการสมัครขอรับทุน

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. ใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

(กรณีที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้แนบใบรายงานผลการศึกษาจากสถาบันศึกษาเดิม)

เงื่อนไขและแนวปฏิบัติของนักศึกษาที่ได้รับทุน

ทุนการศึกษา (ประเภททุนแบบได้เปล่ารายปี)

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา (ประเภททุนแบบได้เปล่ารายปี) จะต้องทำจิตอาสาตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้

1) ทุนละ 2,000 บาท ทำจิตอาสา 10 ชั่วโมง
2) ทุนละ 2,500 บาท ทำจิตอาสา 12 ชั่วโมง
3) ทุนละ 3,000 บาท ทำจิตอาสา 15 ชั่วโมง
4) ทุนละ 3,500 บาท ทำจิตอาสา 17 ชั่วโมง
5) ทุนละ 4,000 บาท ทำจิตอาสา 20 ชั่วโมง
6) ทุนละ 4,500 บาท ทำจิตอาสา 22 ชั่วโมง
7) ทุนละ 5,000 บาท ทำจิตอาสา 25 ชั่วโมง

1. นักศึกษาจะได้รับเงินทุนการศึกษาต่อเมื่อมีชั่วโมงการทำจิตอาสาครบ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และส่งสมุดปฏิบัติงาน ให้ตรวจสอบตามที่กองพัฒนานักศึกษากำหนด

2. นักศึกษาสามารถทำจิตอาสาตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

3. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องเข้ารับมอบทุนการศึกษาด้วยตนเองเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์โดยกองพัฒนานักศึกษาจะแจ้งกำหนดการ วัน เวลา มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาทราบภายหลัง

ทุนการศึกษา (ประเภททุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา)

1. ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ จะต้องปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 8 - 12 ชั่วโมง/เดือน และเข้าร่วมสัมมนาโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียม ความพร้อมเข้าสู่อาชีพในพื้นที่ และสร้างเครือข่ายผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด

2. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีจะต้องปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ ภนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมร่วมสัมมนาโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพในพื้นที่ และสร้างเครือข่ายทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี และเข้าประชุมต่างๆ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด

3. ทุนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10) นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุนพระราชทานฯ และเข้าประชุมต่าง ๆ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด

4. ทุนโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ทุนพระราชทานฯ และเข้าประชุม ต่าง ๆ ที่โครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษากำหนด


ทุนการศึกษา (ประเภทผู้นำนักศึกษาในสภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา)

นักศึกษาที่เป็นประธานสภานักศึกษา นายกองค์การบริหารนักศึกษา คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษา โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษาในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอยู่

1. ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา นายกสโมสรคณะ ทุนละ 8,000 บาท
2. คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ทุนละ 5,000 บาท

ทุนการศึกษา (ประเภทตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัย)

นักศึกษาที่เป็นตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย (รอบมหกรรม) จะได้รับทุนการศึกษา ดังนี้

1. เหรียญทอง ทุนละ 8,000 บาท
2. เหรียญเงิน ทุนละ 5,000 บาท
3. เหรียญทองแดง ทุนละ 3,000 บาท

ทุนการศึกษา (ประเภทนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย)

นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวด แข่งขันความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านต่าง ๆ ในระดับประเทศ และได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษา ดังต่อไปนี้

1. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนละ 8,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนละ 5,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนละ 3,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ : อนิวัตติ์ ปริยาสิริวรกุล   ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ช่องทางการติดต่อ : โทร. 035-322080 หรือ 035-276-555 ต่อ 1824