ปรัญชา พันธกิจ วิสัยทัศน์

ปรัชญา (Philosophy)

เสริมสร้างอัตลักษณ์ พัฒนาคุณลักษณะ สู่บัณฑิตที่พึงประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์กรชั้นนำด้านกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษาสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)

กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินภารกิจต่อไปนี้

  1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะสมรรถนะสากล 7 ประการ สู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  2. สนับสนุนการให้บริการ จัดสวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา
  3. จัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพให้ข้อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานเต็มเวลา และนอกเวลาที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา
  4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ทักษะที่จำเป็นเพื่อเตรียมพร้อมออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเข้าสู่การประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
  5. จัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า และมีระบบติดตามภาวะการมีงานทำของศิษย์เก่าพร้อมทั้งให้บริการข้อมูล และความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า