การขอหนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองความประพฤติ เพื่อนำไปประกอบการขอรับทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก หรือขอให้มหาวิทยาลัยรับรองความประพฤติสำหรับใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสมัครเข้าทำงานในสถานประกอบการต่าง ๆ นักศึกษาสามารถยื่นคำร้อง

1. ติดต่อขอรับใบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.aru.ac.th/dsd และ www.facebook.com/dsd.aru

2. กรอกใบคำร้องให้ครบถ้วนและนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติ ของนักศึกษา

3. ส่งใบคำร้องและเอกสารประกอบ ได้ที่ งานวินัยและความประพฤติ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1

4. ติดต่อขอรับหนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา ได้ภายใน 1 - 2 วัน

เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

1. ใบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรห้องสมุด จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาเอกสารหน่วยงานที่ให้มหาวิทยาลัยออกหนังสือรับรองความประพฤติ จำนวน 1 ฉบับ

ผู้รับผิดชอบ : ว่าที่ ร.ต.สิทธา ฉิมท้วม   ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ช่องทางการติดต่อ : โทร. 035-322080 หรือ 035-276-555 ต่อ 1852