การผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีนโยบายในการขยายระยะเวลา การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่นักศึกษา ที่มีปัญหาทางด้านการเงินไม่สามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาสามารถ ยื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าเล่าเรียนได้ ซึ่งจะช่วยขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาออกไปได้ โดยนักศึกษาจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา จะประกาศ แจ้งให้นักศึกษาทราบทุกภาคการศึกษา ผ่านทางคณะ/อาจารย์ที่ปรึกษา/เว็บไซต์/เว็บเพจ

สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน ให้ดำเนินการ ดังนี้

คุณสมบัติผู้ยื่นแบบคำร้อง

เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่เรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

เอกสารประกอบการในการยื่นคำร้อง

1. แบบคำร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน จำนวน 1 ฉบับ
2. ใบลงทะเบียนเรียน จำนวน 1 ฉบับ

ส่งเอกสารยื่นคำร้อง

ส่งเอกสารยื่นคำร้อง ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ผู้รับผิดชอบ : บุณยาพร บุญเกียรติ     ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส.3
ช่องทางการติดต่อ : โทร. 035-322080 หรือ 035-276-555 ต่อ 1823