หอพักนักศึกษาหญิง (หอพักอู่ทอง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีบริการหอพักสำหรับนักศึกษาหญิงที่มีภูมิลำเนาอยู่ห่างไกลหรืออยู่ต่างจังหวัด หอพักนักศึกษา (หอพักอู่ทอง) มีบริเวณเป็นสัดส่วน มีรั้วรอบขอบชิด ซึ่งอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่และอาจารย์ประจำหอพัก และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งมีหอพักทั้งหมด 4 อาคาร คือ หอ 3 หอ 4 หอ 5 และหอ 6

สำหรับนักศึกษาที่สนใจจะเข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการยื่นเอกสาร ดังนี้

1. ใบสมัคร สามารถติดต่อรับได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 หรือ ดาวน์โหลดทีได้ที่ www.aru.ac.th/dsd และ www.facebook.com/dsd.aru

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ

รายละเอียดต่างๆ ในการเข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย

1. ค่าบำรุงหอพัก

ห้องพักเดี่ยว (พัดลม) 5,500 บาท / ภาคเรียน / คน
ห้องพักคู่ (พัดลม) 3,500 บาท / ภาคเรียน / คน
ห้องพักคู่ (แอร์) 7,000 บาท / ภาคเรียน / คน
2. ค่าประกันของเสียหาย 1,200 บาท/คน

3. ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 7 บาท ค่าน้ำประปา ฟรี

4. ลักษณะภายในห้องพัก *มีภาพประกอบ

4.1 ทุกอาคารหอพักเป็นห้องน้ำรวม

4.2 สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก ประกอบด้วย เตียง ที่นอนขนาด 3.50 ฟุต ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ เก้าอี้

5. เวลาเปิด – ปิดหอพัก ตั้งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น.


ผู้รับผิดชอบ : กาญจนา จินตนา   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ช่องทางการติดต่อ : โโทร. 035-322080 หรือ 035-276-555 ต่อ 1825

ภาพลักษณะภายในห้องพัก