ชมรมนักศึกษา

ชมรม หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความสนใจอย่างเดียวกัน รวมตัวกันเพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม โดยเป็นการรวมตัวของนักศึกษาตั้งแต่สองคณะขึ้นไป และรวมกันไม่น้อยกว่า 50 คน การจัดตั้งชมรมมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อส่งเสริมความต้องการ ความสนใจ และความสามารถของนักศึกษาในการสร้างสรรค์
 2. เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม
 3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นอกหลักสูตรให้กว้างขวางขึ้น
 4. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้กล้าแสดงออกในทางที่ดี มีความมุ่งมั่น สุภาพอ่อนโยน มีสัมมาคารวะและมีวินัยในตนเอง
 5. เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ทั้งด้านความคิดและการกระทำ
 6. เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีให้แก่นักศึกษา
 7. เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดแก่นักศึกษาด้วยกัน และมหาวิทยาลัยกับชุมชนโดยอาศัยกิจกรรมต่าง ๆ เป็นสื่อ
 8. เพื่อสร้างพื้นฐานการประกอบอาชีพ และการช่วยเหลือตนเองในวัยเรียน

การจัดตั้งชมรม

กลุ่มนักศึกษาที่สนใจจะต้องยื่นเรื่องขอจัดตั้งชมรมต่อกองพัฒนานักศึกษา โดยประกอบด้วยจำนวนสมาชิกตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น และประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้ ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน และอาจารย์ที่ปรึกษา

คณะกรรมการชมรม

มีบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ดำเนินการขอจัดตั้งชมรมตามเงื่อนไขของการจัดตั้ง
 2. ประชุมสมาชิกเพื่อกำหนดนโยบายจัดทำแผนโครงการและงบประมาณประจำปีของชมรมเพื่อเสนอต่อองค์การบริหารนักศึกษา
 3. ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้งานของชมรมบรรลุวัตถุประสงค์

การสิ้นสุดสภาพของชมรม

จะเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

 1. มีสมาชิกคงเหลือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
 2. ไม่มีผลงานปรากฏในรอบปี หรือผลงานต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในโครงการ
 3. คณะกรรมการบริหารชมรม รวมทั้งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ยุบเลิกการจัดองค์กร

ผู้รับผิดชอบ : อนิวัตติ์ ปริยาสิริวรกุล     ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ช่องทางการติดต่อ : โทร. 035-322080 หรือ 035-276-555 ต่อ 1824