คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านกิจการนักศึกษา

image

อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง

ประธาน

image

นางลักขณา เตชวงษ์

รองประธาน

image

อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย

กรรมการ

image

อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ

กรรมการ

image

อาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม

กรรมการ

image

อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ

กรรมการ

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์

กรรมการ

image

อาจารย์พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล

กรรมการ

image

อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ

กรรมการ

image

อาจารย์พงระภี ศรีสวัสดิ์

กรรมการ

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา หวังที่ชอบ

กรรมการ

image

นายสิทธิ์พงษ์ พงษ์สุข

กรรมการ

image

ว่าที่ร้อยตรีสิทธา ฉิมท้วม

กรรมการ

image

นายกิตติรัตน์ บุญล้ำ

กรรมการ

image

นายวีรศักดิ์ โพธิ์ภิรมย์

กรรมการ

image

นางสาวเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย

กรรมการ

image

นายเกียรติศักดิ์ เจริญใจ

กรรมการ

image

นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ

กรรมการและเลขานุการ

image

นางสาวกมลทิพย์ เถี่ยนมิตรภาพ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

image

นางสาวรสรินทร์ วงค์จันทร์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ