คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านกิจการนักศึกษา

image

นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ

กรรมการและเลขานุการ

image

นางสาวกมลทิพย์ เถี่ยนมิตรภาพ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

image

นางสาวรสรินทร์ วงศ์จันทร์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ