ผู้บริหารและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

image

อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด

รองอธิการบดี

image

นางสารภี พูลศิริ

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

image

นางสาวกมลทิพย์ เถี่ยนมิตรภาพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

นางสาวรสรินทร์ วงค์จันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

นางบุณยาพร บุญเกียรติ

พนักงานพิมพ์ ส.3

image

นายอนิวัตติ์ ปริยาสิริวรกุล

นักวิชาการศึกษา

image

นางสาวกาญจนา จินตนา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

นางสาวเจนจิรา หยดย้อย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

นายกิตติรัตน์ บุญล้ำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

นางสาวปรางค์แก้ว แหลมสุข

นักสุขศึกษา

image

นายสิทธิ์พงษ์ พงษ์สุข

นักวิชาการศึกษา

image

นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ

นักวิชาการศึกษา

image

ว่าที่ร้อยตรีสิทธา ฉิมท้วม

นักวิชาการศึกษา

image

นายรณกฤต จินกระวี

นักจิตวิทยา