ผู้บริหารและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

image

อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย

image

นางสารภี พูลศิริ

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

image

นางสาวกมลทิพย์ เถี่ยนมิตรภาพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

นางสาวรสรินทร์ วงศ์จันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

นางบุณยาพร บุญเกียรติ

พนักงานพิมพ์ ส.3

image

นางสาวกาญจนา จินตนา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

นางสาวเจนจิรา หยดย้อย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

นายกิตติรัตน์ บุญล้ำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

นายสิทธิ์พงษ์ พงษ์สุข

นักวิชาการศึกษา