ภาพการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 18 “ศรีอยุธยาเกมส์” ประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566


  • ภาพการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 18 “ศรีอยุธยาเกมส์” ประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 โดยทำการแข่งขันทั้งหมด 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล (ชาย) บาสเกตบอล (ชาย) แบดมินตัน (บุคคลหญิง/คู่ (หญิง,ชาย)/คู่ ผสม) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและเกิดความรักความสามัคคีของนักศึกษาทั้ง 4 คณะ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา และคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 32

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Dec 14, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม