เข้าร่วมกิจกรรม "ราชภัฏ คนของพระราชา ร่วมรักษา สืบสานและต่อยอด ตามรอยพ่อของแผ่นดิน"


  • วันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา โดย นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "ราชภัฏ คนของพระราชา ร่วมรักษา สืบสานและต่อยอด ตามรอยพ่อของแผ่นดิน" ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร เพื่อสืบสานปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) พร้อมปลูกฝังการเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Dec 06, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม