ส่งมอบงานและพิธีปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น "1 Year 1 Community" ปีที่ 6 ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง


  • วันที่ 3 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีส่งมอบงานและปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น "1 Year 1 Community" ปีที่ 6 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ในการเป็นประธานส่งมอบงานและกล่าวปิดกิจกรรม นำโดยนายไพบูล ศุภบุญ นายอำเภอเมืองอ่างทอง นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ และนางสาวสิริรักษ์ นักดนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ โดยร่วมกันปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร พัฒนาห้องลูกเสือ ทาสีศาลานั่งพัก และทาสีบริเวณโดยรอบเสาธง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดกระบวนการสร้างจิตอาสาและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชนและสังคม และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนของโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง ให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดี และเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีบรรยากาศให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Dec 03, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม