กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ที่สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 18 “ศรีอยุธยาเกมส์”


  • วันที่ 12 ธันวาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการสนับสนุนน้ำดื่ม จากศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จำนวน 100 แพ็ค เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 18 “ศรีอยุธยาเกมส์” ในระหว่างวันที่ 14 – 26 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กองพัฒนานักศึกษา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Dec 12, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม