ประชุมนำเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานผ่านการจัดกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


  • 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส อาคารศรีอโยธยา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นายสิทธิ์พงษ์ พงษ์สุข ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการให้คำปรึกษา ประชุมร่วมกับ นายธนกฤต ชวศิริกุลฑล และนายสุทธิพงษ์ ฉัตรหิรัญพงศ์ Academic Relations จากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด เพื่อนำเสนอและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา ภายใต้ 2 โครงการสำคัญ 1. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนจบให้นิสิต/นักศึกษา พร้อม Workshop สร้างเรซูเม่และสมัครงาน Online 2. โครงการ Internship ส่งเสริมการฝึกงานและพัฒนาให้นิสิต/นักศึกษาพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Nov 16, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม