โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม หลักสูตร “เทคนิคการ Coach & Facilitator เพื่อการออกแบบกระบวนการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ”


  • วันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะวิศวกรสังคมให้กับนักศึกษา เพื่อการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ในโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม หลักสูตร “เทคนิคการ Coach & Facilitator เพื่อการออกแบบกระบวนการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม หลักสูตร “เทคนิคการ Coach & Facilitator เพื่อการออกแบบกระบวนการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์ อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี อาจารย์จิรพร จันลา และคุณบัวทิพย์ บุญประเสริฐ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ โดยมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษา จำนวน 26 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ขับเคลื่อนการดำเนินงานวิศวกรสังคมและการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดนวัตกรรมของชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Dec 24, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม