กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น


  • วันที่ 31 มกราคม 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจากคุณพิสมัย คล้ายอุบล คุณณัฏฐนันท์ มะลิวัล คุณนิภาพร พรนิคม คุณเดชา พูลสวัสดิ์ คุณวีรวัฒน์ ผลโภชน์ และคุณมณธิรา สังข์ชา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ โดยมีนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 540 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษา และอนามัยเจริญพันธุ์ รวมถึงรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและทักษะการใช้ชีวิตรู้รักรู้จักปลอดภัยและวิธีการคุมกำเนิดที่ถูกต้อง

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Jan 31, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม