การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะการเข้าถึงชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม


  • วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านศิลปะการเข้าถึงชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานวิศวกรสังคมและการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดนวัตกรรมของชุมชนท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Feb 11, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม