โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แกนนำนักศึกษา เพื่อการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา”


  • วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แกนนำนักศึกษา เพื่อการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา” ได้รับเกียรติจาก นางสารภี พูลศิริ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจากคุณณัฐกานต์ ไพศาล และคุณมารยาท เกิดแพร่ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ทั้งนี้มีแกนนำนักศึกษา จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้แกนนำนักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในการให้คำปรึกษาและพัฒนากิจกรรมและโครงการ เพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพใจของนักศึกษา

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Nov 16, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม