โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (Social Engineer) กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะวิศวกรสังคมให้กับนักศึกษา เพื่อการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 1


  • วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (Social Engineer) กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะวิศวกรสังคมให้กับนักศึกษา เพื่อการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจากคุณกานนท์ เรือนงาม คุณเจษฎา ภู่ระหงษ์ คุณบัวทิพย์ บุญประเสริฐ คุณมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ คุณกิตติพงษ์ ทับพยุง คุณธีรวุฒิ แดงอรุณ คุณพชรพล ถาวรสิน คุณปราณี หวังสกุลโชค คุณวัฒนา เวศวงศ์ษาทิพย์ และว่าที่ร้อยตรีวิศรุต ครองโพธิ์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ โดยมีนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 358 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับ “โอกาส” นำไปสู่การเรียนรู้จนเกิดเป็น “องค์ความรู้ใหม่” หรือ “นวัตกรรม” ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ ตลอดจนนักศึกษาได้เกิดทักษะและกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 4 ทักษะ คือ นักคิด นักสื่อสาร นักประสานงาน นักสร้างนวัตกรรม นำไปสู่การเป็น “วิศวกรสังคม” (Social Engineer)

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Oct 31, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม