กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566


  • วันที่ 18 ตุลาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวให้โอวาทพิธีเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยคุณกฤตภาส ณ พัทลุง วิทยากรพิเศษ บริษัท JOBTOPGUN เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จากคณะวิทยาการจัดการ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน การเขียนใบสมัครงาน เทคนิคการสัมภาษณ์งาน และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตให้ตรงกับความถนัดทักษะความสามารถและบุคลิกภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Oct 18, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม