มอบทุนการศึกษาพระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง เตชปฺญโญ) เจ้าอาวาสวัดจุกเฌอ ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


  • วันที่ 18 ตุลาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการมอบทุนการศึกษาพระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง เตชปฺญโญ) เจ้าอาวาสวัดจุกเฌอ ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย รับมอบหมายจากอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาและกล่าวให้โอวาท ทั้งนี้ การมอบทุนการศึกษาดังกล่าวเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มีประพฤติดี มีผลการเรียนดี มีความขยันหมั่นเพียร มีจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและสังคมเป็นประจำแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา จำนวน 7 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,900 บาท ณ ห้องประชุมอยุธยา-ฮอลันดา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Oct 18, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม