โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (Social Engineer) กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะวิศวกรสังคมให้กับนักศึกษา เพื่อการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม สำหรับผู้นำนักศึกษา (แม่ไก่)


  • วันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (Social Engineer) กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะวิศวกรสังคมให้กับนักศึกษา เพื่อการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม สำหรับผู้นำนักศึกษา (แม่ไก่) ได้รับเกียรติจาก นางสารภี พูลศิริ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (Social Engineer) กิจกรรมที่ ๑ การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะวิศวกรสังคมให้กับนักศึกษา เพื่อการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม สำหรับผู้นำนักศึกษา (แม่ไก่) โดยได้รับเกียรติจากคุณเจษฎา ภู่ระหงษ์ คุณบัวทิพย์ บุญประเสริฐ คุณมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ และคุณพชรพล ถาวรสิน เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ โดยมีผู้นำนักศึกษา จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในกระบวนการและเครื่องมือของวิศวกรสังคม และสามารถเป็นแกนนำวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Oct 13, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม