อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพใจนักศึกษาสำหรับอาจารย์และบุคลากร


  • วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมต้นโมก กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดูแลสุขภาพใจนักศึกษาสำหรับอาจารย์และบุคลากร” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการอบรม โดยมีคณาจารย์จาก 4 คณะ และครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการอบรม ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กพิเศษ อบรมให้ความรู้ในหัวข้อ พัฒนาการวัยรุ่น ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่นที่พบบ่อย การประเมินและคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น การให้คำปรึกษาและการส่งต่อ การพัฒนากิจกรรมและโครงการช่วยเหลือดูแลสุขภาพใจนักศึกษา และทักษะการดูแลและพัฒนาสุขภาพใจตนเอง

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Sep 13, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม