กิจกรรมเปิดโลกชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566


  • วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ลานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเปิดโลกชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ชมรมนักศึกษาแต่ละชมรม จำนวนทั้งสิ้น 24 ชมรม ได้แสดงผลงาน และรับสมัครสมาชิกชมรม โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยภายในงานมีการแสดงคอนเสิร์ตของนักศึกษาจากชมรม ARU-Band

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Aug 09, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม