ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564


  • วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (317) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 นำโดย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจากประธานและเลขานุการคณะกรรมการแต่ละฝ่าย นำเสนอข้อมูลในส่วนต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ที่จะเข้าร่วมการรายงานตัว ปฐมนิเทศ และฝึกซ้อม ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2566 ณ The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Jul 24, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม