กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 16


  • วันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ว่าที่ร้อยตรีสิทธา ฉิมท้วม นักวิชาการศึกษา และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Jul 20, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม