รับมอบทุนการศึกษาจากพระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดจุกเฌอ


  • เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 พระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดจุกเฌอ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เมตตานุเคราะห์มอบเงินจำนวน 500,000 บาท เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยมี อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดี เป็นผู้รับมอบแทนรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Jul 21, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม