มอบทุนการศึกษาจากกองทุนสวัสดิการนักกีฬา


  • วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารศรีอโยธยา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา และว่าที่ร้อยตรีสิทธา ฉิมท้วม นักวิชาการศึกษา มอบทุนการศึกษาจากกองทุนสวัสดิการนักกีฬา จำนวน 10,000 บาท และช่อดอกไม้แสดงความยินดี ให้กับ นายอธิกานต์ ขาวสะอาด นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ชนิดกีฬามวยไทยสมัครเล่น ประเภทชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Jul 05, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม