ส่งมอบงานและพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ค่ายอาสา 14 ราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1


  • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีส่งมอบงานและปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและค่ายอาสา 14 ราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม อำเภอวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ในการเป็นประธานส่งมอบงานและกล่าวปิดโครงการ โดยมีอาจารย์ชัยวัฒน์ มั่นอก ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ซึ่งการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและค่ายอาสา 14 ราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันของผู้นำนักศึกษาจาก 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เจ้าภาพจัดโครงการในครั้งนี้ โดยได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโดยการทาสีผนังห้อง โต๊ะ เก้าอี้ จัดบอร์ด ทำชั้นหนังสือ และจัดหมวดหมู่หนังสือ เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ตลอดจนทาสีสนามกีฬาให้มีความสวยงามเพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายให้กับนักเรียน ซึ่งการดำเนินโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จนทำให้สามารถดำเนินการได้บรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งไว้

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Feb 24, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม