มอบเงินค่าสินไหมทดแทนนักศึกษาเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุ


  • วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมอยุธยา-ฮอลันดา อาคารศรีอโยธยา อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายกิตติรัตน์ บุญล้ำ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา และนางสาวปรางค์แก้ว แหลมสุข นักสุขศึกษา มอบเงินค่าสินไหมทดแทนนักศึกษาเสียชีวิต จากบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 120,000 บาท ให้กับผู้ปกครองของนางสาวณัฐมนต์ บุญล้อม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ที่เสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุ

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Feb 16, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม