กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น


  • วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม กล่าวรายงานโดยนายภานุวัฒน์ บุญชู นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประธานสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ และได้รับเกียรติจาก คุณสุภาพิชญ์ ไชยดิษฐ์ คุณธีระศักดิ์ เพ็งยิ้ม คุณพิทักษ์เดช ชุมไชโย และคุณณภัทร สุวรรณพฤกษ์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ โดยมีนักศึกษาจำนวน 50 คน จากทั้ง 4 คณะ ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องเพศศึกษา ทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดและการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางเพศ และลดปัญหาอัตราการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นก่อนวัยอันควร ตลอดจนให้นักศึกษาเข้าใจปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น และร่วมกันหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเข้าใจ

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Feb 15, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม