ต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานวิศวกรสังคม


  • วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานวิศวกรสังคม ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุขทร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมคณะศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานวิศวกรสังคม และการสร้างกลไกลการพัฒนากระบวนการศึกษา เพื่อพัฒนาเข้าสู่กระบวนการวิศวกรสังคม วิทยากรโดย นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Feb 10, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม