กิจกรรมค่ายจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น “1 year 1 community” ปีที่ 5


  • ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2565 องค์การนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมค่ายจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น “1 year 1 community” ปีที่ 5 ณ โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โดยร่วมกันปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร ปรับปรุงสวนหย่อม ปรับปรุงแปลงเกษตรและปลูกผักสวนครัว ทาสีกระถางต้นไม้ทางเข้าโรงเรียน และทาสีสนามกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดกระบวนการสร้างจิตอาสาและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชนและสังคมได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนของโรงเรียนวัดอินทาราม ให้สามารถมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดี และเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีบรรยากาศให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม

Posted by : รสรินทร์ วงค์จันทร์

ปรับปรุง : Dec 03, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม